Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet
RAPIV Constanta Sevastopol Chisinau URENIO

Έργο BlasNet

Το Έργο “Δίκτυο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα”, BlasNET υπό το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (JOP) “Black Sea Basin 2007-2013”, έχει ξεκινήσει. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται μέσα στο Ευρωπαϊκό Όργανο Γειτονίας και Συνεργασίας (ENPI) της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Κοινοπραξία του Έργου BlasNET αποτελείται από 5 εταίρους. από 5 διαφορετικές περιφέρειες από τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία.

Το Περιφερειακό Πρακτορείο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) από την Περιφέρεια της Βόρειο-Ανατολικής Βουλγαρίας είναι ο Δικαιούχος του Έργου. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι: Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητική Μονάδα για την Αστική και Περιφερειακή Καινοτομία (AUTH URENIO), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα – Συνεταιρισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κωστάντζας (PIMM), Ρουμανία – Οργανισμός για την Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ODIMM) εντός του Υπουργείου Οικονομίας και Εμπορίου της Μολδαβίας – Πρακτορείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Σεβαστούπολης (AEDS), Σεβαστούπολη, Ουκρανία. Το Έργο έχει προγραμματισμένη διάρκεια 24 μηνών και προϋπολογισμό 492.085 Ευρώ.

Το Έργο BlasNET χρηματοδοτείται υπό την Προτεραιότητα 1 του Προγράμματος: «Υποστήριξη των διασυνοριακών συνεργασιών για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη βασισμένη σε κοινούς πόρους». Ο κυρίως στόχος του Έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα το οποίο θα συμπεριλάβει οργανισμού που υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πρακτορεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν τις ΜΜΕ, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, επιμελητήρια, επαγγελματίες από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις που διαθέτουν εμπειρία στην στήριξη επιχειρήσεων). Η υλοποίηση αυτού του Δικτύου θα συνεισφέρει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ από τις εμπλεκόμενες περιφέρειες της Μαύρης Θάλασσας καθώς και της επίδοσής τους στις διεθνείς αγορές, μέσω της αύξησης του δυναμικού της και των διεθνών σχέσεων των σημαντικών φορέων των περιφερειών. Το Δίκτυο θα δημιουργήσει συνθήκες για ένα βιώσιμο περιβάλλον πληροφόρησης επιχειρήσεων για τις ΜΜΕ από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Υπό το Έργο, ο τομέας των ΜΜΕ στην περιοχή της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας θα αναλυθεί λεπτομερώς. Αναλύσεις τομέων θα εκπονηθούν επάνω στους κυρίως οικονομικούς τομείς για τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, όπως ο τουρισμός, η ναυπηγική βιομηχανία και η τεχνολογίες πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών (ICT), με την συνεργασία κορυφαίων ειδικών της περιοχής. Αυτές οι αναλύσεις θα συνεισφέρουν στην διαπίστωση των αναγκών των ΜΜΕ προς τις υποστηρικτικές συνεργασίες και θα αποτελέσουν την βάση για την δημιουργία του Δικτύου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Μαύρη Θάλασσα. Το Δίκτυο θα ζητήσει την υποστήριξη αντιπροσώπων των επιχειρήσεων καθώς και άλλων επιτυχημένων Ευρωπαϊκών δικτύων, υπευθύνων για την κυβερνητική πολιτική, και σημαντικών περιφερειακών και εθνικών φορέων. Ο στόχος είναι να προωθηθούν τα συμφέροντα της υποστήριξης επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας ούτως ώστε οι εμπλεκόμενοι να επιτύχουν μία κοντινότερη επικοινωνία και να αναπτύξουν νέες ευκαιρίες για κοινά έργα και δραστηριότητες μεταξύ τους, στην περιοχή της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.

Διάφορες εκδηλώσεις, απευθυνόμενες στις επιχειρήσεις, τις διοικήσεις, τις ΜΚΟ και την ακαδημαϊκή σφαίρα, θα διεξαχθούν στην Βάρνα (Βουλγαρία), Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), Κωστάντζα (Ρουμανία), Κισινάου (Μολδαβία) και Σεβαστούπολη (Ουκρανία), ενώ θα προωθηθεί επίσης η δημιουργία μίας διαδραστικής διαδικτυακής πύλης για την παρουσίαση του Δικτύου στο ίντερνετ.

Last updated: 02.10.2012
Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.