Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet

Περιφερειακό Πρακτορείο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV), Βουλγαρία

Το Περιφερειακό Πρακτορείο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (RAPIV), ιδρυθέν το 2002, είναι ένας μη-κυβερνητικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που διεξάγει τις δραστηριότητές του για κοινό όφελος, για την αναζωογόνηση της περιφερειακής οικονομίας, μέσω της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Κύριες Δραστηριότητες:

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τομείς προτεραιότητας για την αποδοχή εταιριών:

 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας;
 • Τεχνολογίες για την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών πηγών ενέργειας);
 • Εξελιγμένες Ναυτηλιακές Τεχνολογίες;
 • Ιατρικά και Φαρμακευτικά Προϊόντα και Τεχνολογίες.

Δραστηριότητες για την βελτίωση του περιβάλλοντος καινοτομίας:

 • Δημιουργία ιδανικών συνθηκών για τεχνολογικά προσανατολισμένες SME;
 • Εμπορική αξιοποίηση της επιστημονικής έρευνας;
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας;
 • Παροχή βοήθειας για την εύρεση: αγορών, εταίρων για τεχνολογική και επιχειρηματική συνεργασία, οικονομικών πόρων;
 • Ενεργή πολιτική διαφήμισης και marketing σε τοπικές και διεθνείς αγορές;
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε τοπικές και διεθνείς διαεπαγγελματικές ομάδες, meetings, συνέδρια και σεμινάρια, τα οποία ενισχύουν την καινοτόμο ανάπτυξη των SME.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι δραστηριότητες αφορούν τις παρακάτω τάσεις:

 • Περιφερειακή Πολιτική Καινοτομίας;
 • Υπηρεσίες καινοτομίας για SME;
 • Μεταφορά τεχνολογίας;
 • Περιφερειακές Επενδύσεις.
Last updated: 01.10.2012
Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.