Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO), Ελλάδα

Η Ερευνητική Ομάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας είναι ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο για την προώθηση της έρευνας και την προμήθεια επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών. Το URENIO είναι μέρος του Τομέα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

  • Μοντέλα τοπικών συστημάτων καινοτομίας (περιοχές τεχνολογίας, συστάδες, τεχνολογικά πάρκα, περιοχές-RIS, οικοσυστήματα ανοιχτής καινοτομίας).
  • Διαδικασίες καινοτομίας (ευφυΐα, μεταφορά τεχνολογίας, μάθηση, συνεργατική καινοτομία, ανάπτυξη νέων προϊόντων, spin-offs).
  • Ψηφιακοί χώροι και πλατφόρμες που υποστηρίζουν πρακτικές και πολιτικές καινοτομίας.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

  • Έργα σε ψηφιακές / ευφυείς / έξυπνες πόλεις;
  • Ανάπτυξη πλατφόρμων IT / εφαρμογές για ευφυείς πόλεις;
  • Παγκόσμια εποπτεία στις ευφυείς πόλεις μέσω της ιστοσελίδας του URENIO;
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: «Ευφυής πόλεις και συστήματα καινοτομίας»;
  • Εταιρία spin off: INTELSPACE SA;
  • Πολυάριθμες δημοσιεύσεις για την καινοτομία και της ευφυείς πόλεις και περιοχές.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΩΝ:

Το URENIO εμπλέκεται κυρίως σε ανταγωνιστικά έργα από τα ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαισίου (FP) Έρευνας και Ανάπτυξης και της Καινοτόμες Δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η μονάδα συμμετείχε σε πολυάριθμα έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικά και διεθνή ερευνητικά ιδρύματα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Το μόνιμο προσωπικό του URENIO είναι περίπου 20 άτομα. Οι επιστημονικοί τομείς και τα προσόντα του προσωπικού περιλαμβάνουν την αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, χημική, ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική μηχανική, την μηχανική μεταλλίων, την αρχιτεκτονική, την κοινωνιολογία, τα οικονομικά, τα εφαρμοσμένα μαθηματικά και την στατιστική.

Last updated: 01.10.2012
Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.