Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet

Contacts

Περιφερειακό Πρακτορείο για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία - Βάρνα

Asparuhovo Quarter, Malka Chaika Vicinity, P.O. Box 87, Varna 9003, Bulgaria
Phone: +359 52 383700
Fax: +359 52 383 701
E-mail: office@rapiv.org
 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Επιτροπή Ερευνών - Ερευνητική Ομάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας (URENIO)

P.O.Box 49154124 Thessaloniki, Greece
Phone:+(30 2310) 995581, 489304
Fax:+(30 2310) 995583, 472240
E-mail: info@urenio.org, fallas@urenio.org
 

Συνεταιρισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Κωστάντζας (PIMM)

186 Mamaia blvd, Constanta, 900540, Romania
Phone/ Fax:+(40 241) 554388
E-mail: patronat@cttc.ro
 

Οργανισμός Ανάπτυξης του Τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ODIMM)

48, Sergei Lazo Str., Office 313, Chisinau, MD-2004, R. of Moldova
Phone: +(373 22) 295741
Fax: +(373 22) 295797
E-mail: office@odimm.md
 

Πρακτορείο για την Οικονομική Ανάπτυξη της Σεβαστούπολης (AEDS)

10, Voronina Str., Sevastopol, 99011, Ukraine
Phone: +38 (0692) 544952, 6925433
E-mail:aeds.blasnet@gmail.com
 

Odisseus Liguria Τεχνολογίες Καινοτομίας 

2, Via Puccini, Genoa, 16100, Italy
Phone: +39106583505
Fax: +39106582474
E-mail:g.mosca@odisseus.org
Last updated: 01.10.2012
Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.