Δίκτυο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη στην Μαύρη Θάλασσα
BlasNet

Εκδόσεις

01.10.2012 Press Release

Έναρξη του Έργου BlasNET, υπό το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (JOP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Black Sea Basin 2007-2013»

Το Πρόγραμμα της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.
Αυτή η δημοσίευση έγινε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της δημοσίευσης αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειακού Πρακτορείου για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία – Βάρνα (RAPIV) και δεν αντανακλούν με κανέναν τρόπο απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.